โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ยินดีต้อนรับ

จำนวนห้องเรียนและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563


ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  และ  ศูนย์ทดลอง

ลำดับที่ ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม

1

อนุบาล 1

19

27

46

3
2

อนุบาล 2

32

26

58

2
3

อนุบาล 3

31

34

65

3

รวมก่อนประถม

87

95

182

8

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ลำดับที่ ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม

4

ประถมศึกษาปีที่ 1

41

33

74

4

5

ประถมศึกษาปีที่ 2

43

48

91

4

6

ประถมศึกษาปีที่ 3

50

50

100

4

7

ประถมศึกษาปีที่ 4

54

39

93

4

8

ประถมศึกษาปีที่ 5

38

39

77

4

9

ประถมศึกษาปีที่ 6

39

39

78

4

รวมประถมศึกษาปีที่ 1-6

265

248

513

24

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ลำดับที่ ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม

10

มัธยมศึกษาปีที่ 1

26

26

52

2

11

มัธยมศึกษาปีที่ 2

27

14

41

2

12

มัธยมศึกษาปีที่ 3

19

20

39

2

รวมมัธยมศึกษาต้นต้น

72

60

132

6

รวมทั้งสิ้น

424

403

827

38

 

 

หน้าหลัก