กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา? สยามบรมรชกุมารี
กิจกรรมเรียงร้อยนิทรรศน์รัดสังคีตสืบสานจารีตสานใจภักดิ์น้อมจงรักองค์ราชกุมารี
ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และค่ายเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904
ณ ห้องประชุม ๓โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรม วันอาเซียน " ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน "
(Advancing Partnership for Sustainability )
ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


การอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน
พร้อมสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


กิจกรรมการวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการรับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

โครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
(เยาวชนไทยหัวใจสตอง) และค่าย ปปช.น้อย
ตามโครงการคุณธรรม สพฐ. และโครงการโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ วันที่ ๑๓ -๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
(มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
เรื่องสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจาร์ยจิระศักดิ์ อัจฉริยยศ
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๔๓๐๓ ชั้น ๓ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการจัดการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากร
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ เทศบาลเมือง
และศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 วันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ >>>  

งานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ณ อาคารโณงโขน
 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
(มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

พิธีมอบใบประกาศธรรมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ โรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการเรียนรู้เปิดบ้านวิชาการการศึกษาพิเศษ
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไปลงนามถวายพระพร
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>> 

กิจกรรมการเรียนรู้การแสดงคืนโขนสู่เยาวชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการลานวัดลานวัง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรื่องมหัศจรรย์ขนมหวานอิ่มท้องได้บุญ
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


กลับหน้าแรก