<<<โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน>>>
ลานวัดลานวัง กิจกรรมการเรียนการสอน
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ฐานนวดไทย  วันที่ 15  มิ.ย.59

ฐานนวดไทย  วันที่ 22 มิ.ย.59

ฐานสบู่ ม.3/1 วันที่ 22 มิ.ย.59
 

กลับหน้าแรก