<<<โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน>>>
   

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
   

อบรมการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครู อบรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงเรียน 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


กลับหน้าแรก