โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ยินดีต้อนรับ

จำนวนห้องเรียนและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561


ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  และ  ศูนย์ทดลอง

ลำดับที่ ชั้นเรียน ห้องเรียน จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม

1

อนุบาล 1/1

1

9

11

20

 

2

อนุบาล 1/2

1

8

12

20

 

3

อนุบาล 1/3

1

9

12

21

 

รวมอนุบาล 1

3

26

35

61

 

4

อนุบาล 2/1

1

16

12

28

 

5

อนุบาล 2/2

1

15

12

27

 

6

อนุบาล 2 สาขามหามงคล

1

1

2

3

 

รวมอนุบาล 2

3

32

26

58

 

7

อนุบาล 3/1

1

13

10

23

 

8

อนุบาล 3/2

1

15

15

30

 

9

อนุบาล 3 สาขามหามงคล

1

3

9

12

 

รวมอนุบาล 3

3

31

34

65

 

10

ศูนย์ทดลองฯ5-6 ปี(อ.2-3)

1

1

3

4

 

11

ศูนย์ทดลองฯ5- 6 ปี(อ.2-3วอลดอร์ฟ)

1

1

6

7

 

ศูนย์ทดลอง ฯ

2

2

9

11

 

รวมก่อนประถม

11

91

104

195

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ลำดับที่ ชั้นเรียน ห้องเรียน จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม

1

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

1

14

17

31

 

2

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

1

16

16

32

 

3

ประถมศึกษาปีที่ 1/3

1

16

17

33

 

4

ประถมศึกษาปีที่1/พิเศษ

1

4

1

5

 

รวมประถมศึกษาปีที่ 1

4

50

51

101

 

5

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

1

16

14

30

 

6

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

1

18

11

29

 

7

ประถมศึกษาปีที่ 2/3

1

15

14

29

 

8

ประถมศึกษาปีที่2/พิเศษ

1

5

3

8

 

รวมประถมศึกษาปีที่ 2

4

54

42

96

 

9

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

1

11

14

25

 

10

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

1

10

15

25

 

11

ประถมศึกษาปีที่ 3/3

1

15

11

26

 

12

ประถมศึกษาปีที่3/พิเศษ

1

1

0

1

 

รวมประถมศึกษาปีที่ 3

4

37

40

77

 

24

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

1

12

15

27

 

25

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

1

12

14

26

 

26

ประถมศึกษาปีที่ 4/3

1

16

11

27

 

27

ประถมศึกษาปีที่ 4/พิเศษ

1

3

2

5

 

รวมประถมศึกษาปีที่ 4

4

43

42

85

 

28

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

1

13

14

27

 

29

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

1

14

11

25

 

30

ประถมศึกษาปีที่ 5/3

1

13

12

25

 

31

ประถมศึกษาปีที่ 5/พิเศษ

1

2

1

3

 

รวมประถมศึกษาปีที่ 5

4

42

38

80

 

32

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

1

17

13

30

 

33

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

1

16

15

31

 

34

ประถมศึกษาปีที่ 6/3

1

18

14

32

 

35

ประถมศึกษาปีที่ 6/พิเศษ

1

4

3

7

 

รวมประถมศึกษาปีที่ 6

4

55

45

100

 

รวมประถมศึกษาปีที่ 1-6

24

281

258

539

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ลำดับที่ ชั้นเรียน ห้องเรียน จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม

36

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

1

10

10

20

 

37

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

1

10

10

20

 

รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1

2

20

20

40

 

38

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

1

14

10

24

 

39

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

1

14

9

23

 

รวมมัธยมศึกษาปีที่ 2

2

28

19

47

 

40

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1

15

20

35

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1

15

20

35

 

รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

5

63

59

122

 

รวมทั้งสิ้น

40

435

421

856

 

 

นักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน 47 คน นักเรียนมีปัญหาด้านสติปัญญา 2 คน
นักเรียนมีปัญหาการอ่าน/การเขียน 32 คน นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรม 2 คน
นักเรียนมีปัญหาด้านออทัสติก 3 คน    
รวม 86 คน

 

หน้าหลัก