คณะกรรมการเยี่ยมและติดตามผลโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

โครงการพัฒนาผู้เรียน ชั้นอนุบาล ๑ - ๓ ของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

กิจกรรมลานวัดลานวังระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
"แรงบันดาลใจจากเจ้าฟ้า สู่แรงบันดาลใจในชั้นเรียน"
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ( TEDET )
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

กิจกรรมลานวัดลานวังระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
"ถนนคนเดิน" เพลิดเพลินความรู้
สืบสานความเป็นอยู่ เคียงคู่ความพอเพียง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การประชุมปฏิบัติการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับเขตตรวจราชการ (เขตตรวจราชการส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่ ๑) ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.
พร้อมทั้ง รับโล่เกียรติยศ โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ๓ ดาว
วันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ยุวทูตความดี ยุวอาเชียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การวัดและประเมินผล ความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา ร่วมการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

โครงการธรรมสวนะ ตักบาตรร่วมกัน สร้างสรรค์ความดี ชีวีมีสุข
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การนำเสนอผลงาน เปิดบ้าน IS สู่มาตราฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  วีดีโอการแสดง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย
ณ ศาลาราย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

   

การจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

การฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิง และสาธิตวิธีใช้ถังดับเพลิง
ของหน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่องการออกเสียง Vowel , การออกเสียง ed sound และการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

นักเรียนรับเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ในโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

คณะะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว
วันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดรักการอ่านกับนามีบุ๊ค
วันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

การประเมินและรายงานผลการอ่านเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ม.๒ , และ ม.๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชั้นปประถมศึกษาปีที่ ๑, ป.๒ , และ ป.๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชั้นป.๑, ป.๒ , และ ป.๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชั้นอนุบาล ๑ ถึง อนุบาล ๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่
" NEW DLTV"
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การอบรม เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการวิถีพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย
ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน ณโครงการอัมพวาขชัยพัฒนานุรักษ์, ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี
และศณีกุญชรเบญจรงค์ จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2561
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง1  : กล้อง 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเขียนแผนเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ PLC
วันที่ 22-23  มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.5 ทัศนศึกษา 
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์  จังหวัดสมุทรปรากา
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

รับมอบตัวชั้นอนุบาล 1-3 ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 17  มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทัศนวัดพระแก้ว
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทัศนศึกษามิวเซียมสยาม
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>


กลับหน้าแรก