งานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 10  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง1  : กล้อง 2 : กล้อง 3

ค่ายวิชาการระดับชั้นป.5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1และ2 ประจำปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 12  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

Day Camp ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ประจำปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 12  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทัศนศึกษามิวเซียมสยาม
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

ซ้อมใหญ่งานวันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 8  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

คณะสายชั้นอนุบาล  เข้ารับชมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
เรื่อง "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560"
ด้วยระบบทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>


วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3  ทัศนศึกษางาน "อุ่นไอรัก...คลายลมหนาว"
ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>  

ผอ.พัฒนา  เกตุกาญจโน  มอบเกียรติบัตร
ให้กับนักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
เด็กชายเกษมสิริ    ริมไพรสณฑ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ได้รับรางวัล   ชนะเลิศ   ในการแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

เด็กหญิงพิชญธิดา   พ่วงพิศ และ  เด็กชายมานิตร  จิตตเศรษฐกุล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัล  เหรียญทอง การประกวดมารยาทงามอย่างไทย
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เด็กหญิงอรณิชา  หัดฝัน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6


ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561   <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ทัศนศึกษางาน "อุ่นไอรัก...คลายลมหนาว"
ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561 
 <<<กล้อง 1>>>กล้อง 2  

 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันพระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสาขาวิชาประถมศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2561  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>> 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษางาน
"อุ่นไอรัก...คลายลมหนาว"
ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2561  
<<<กล้อง 1>>>กล้อง 2

กิจกรรมกีฬาสี "พ.ส.ก.เกมส์" ประจำปี 2560 
  วันที่ 12 มกราคม  2561  
<<<ดูภาพเพิ่มเติมกล้อง1 :  กล้อง 2>>> 

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2561 
 <<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้อง1 :  กล้อง 2 กล้อง3>>> 

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
  วันที่ 9 มกราคม  2561  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> 


 

 

มอบรางวัลตอบคำถามกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> 

กิจกรรมลานวัดลานวังระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  วันที่ 5 มกราคม  2561   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> 

 

 

สอบ Pre o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  วันที่ 9 มกราคม  2561   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันพระ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  วันที่ 25 ธันวาคม  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> 

กิจกรรมวันคริสมาสต์เดย์  (CHRISTMAS  DAY)
  วันที่ 25 ธันวาคม  2560  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้อง1 : กล้อง 2 >>>

Toyama  University of International Studies (TUINS) 
High  School
  วันที่ 19 ธันวาคม  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> 


กิจกรรม "ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง"
ภายใต้โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม  2560 
ณ โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จ.นครนายก 
<<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> 

โครงการค่ายเยาวชน 
"ค่ายEMC เสริมสร้างสู่การเรียนรู้ "
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  วันที่ 28  พฤศจิกายน  2560  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> 

กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 
วันดินโลก(World  Soil Day) วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม )
  วันที่ 4 ธันวาคม  2560  
<<< กล้อง 1กล้อง 2กล้อง 3  >>>

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2   
ประจำปีการศึกษา  2560
  วันที่ 13-23  พฤศจิกายน  2560  
<<<ดูภาพ อนุบาล : ป.1 : ป.2 : ป.3 - 4
ป.5 ป.6 : ม.1-3 >>> 

กิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า
ประจำปีการศึกษา 2560
  วันที่ 24  พฤศจิกายน  2560  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

นักเรียนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ
ณ ท้องสนามหลวง
    <<<ดูภาพเพิ่มเติม ป.2 : ป.3 : ป.4  : ป.5  : 
ป.6
  :  มัธยมศึกษา >>> 

ศึกษาดูงานจาก
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่ 22  พฤศจิกายน  2560  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

นิเทศการสอน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ภาคเรียนที่ 2   ประจำปีการศึกษา  2560
  วันที่ 7 พฤศจิกายน  2560  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ   
ประจำปีการศึกษา  2560
  วันที่ 6-8  พฤศจิกายน  2560  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> 

 กิจกรรมวันปิยะมหาราช 
ประจำปีการศึกษา  2560
  วันที่ 23 ตุลาคม  2560  
<<<กล้อง 1  ,  กล้อง2 >>>

 

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2560
  วันที่ 9 พฤศจิกายน  2560  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>
 


กลับหน้าแรก