ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ รายการ หมายเหตุ
1 ม.3/1  ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนนวดไทย  [ครั้งที่ 1-3]  
2 ม.3/2  ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนนวดไทย  [ครั้งที่ 1]   [ ครั้งที่ 2]  
3 ใบความรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างวีดีโอ  
4 ใบความรู้ การใช้งานโปรแกรม Movie Maker