ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ รายการ หมายเหตุ
1 ม.1  ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนนวดไทย  [ครั้งที่ 1]