โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ยินดีต้อนรับ

  นางสาวกาญจนา  เมฆสวรรค์
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๓๑
     
  นางนภา  สุวรรณเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๓
     
  นางอุดมศิลป์  ศรีสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๙
     
  นางพัฒนา  เกตุกาญจโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๖๑
     
 

นางจินดา  สรรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๖๒-ปัจจุบัน

     

หน้าหลัก