ชมรมไอทีคิดส์ (IT KIDS)
ลำดับที่ รายการ ภาพกิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1  มารู้จัก Scratch  กันเถอะ [ครั้งที่ 1] [ครั้งที่ 2] [ครั้งที่ 3]
2 กิจกรรมที่ 2  การสร้างภาพเคลื่อนไหว [ครั้งที่ 4]
3 กิจกรรมที 3  สนุกกับเสียง  
4 กิจกรรมที่ 4  บทละครโต้ตอบ  
5 กิจกรรมที่ 5 กระจายสารอย่างสร้างสรรค์  
6 กิจกรรมที่ 6 มุมและทิศ  
7 กิจกรรมที่ 7 ภาพสวยด้วยมือเรา  
8 กิจกรรมที่ 8 เงื่อนไขและตัวแปร  
9 กิจกรรมที่ 9 เกมส์สร้างสรรค์