อบรมพัฒนาครู การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ผอ.พัฒนา   เกตุกาญจโน  และคณะ   ณ  ห้องประชุม3
  วันที่ 28   มีนาคม  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

อบรมพัฒนาครู  สู่การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
"เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2 เงื่อนไข  3 หลักการ  4 มิติ) และการเขียนแผนบูรณาการ"
โดย  ท่านธีรเชษฐ์  ป้องจันมณีสกุลและคณะ   ณ  ห้องประชุม3
  วันที่ 27   มีนาคม  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้อง1, กล้อง2, >>>


อบรมมารยาทไทย
โดย ท่านผอ.พัฒนา เกตุกาญจโน และ ครูโชติกา  แสงอำพันธ์  
ณ  ห้องประชุม2
  วันที่ 8 พฤษภาคม  2560 <<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอน
เรื่อง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
(Individual DevelopmentPlan : ID PLAN)
โดย รองฯจันทร์เพ็ญ  บุญกล้า  และคณะ   ณ  ห้องประชุม2
  วันที่ 4 พฤษภาคม  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียน และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
  วันที่ 22  พฤษาคม - 1 มิถุนายน  2560 
<<<ดูภาพกิจกรรม ปฐมวัย : อนุบาล 1อนุบาล 2 :ป.1 : ป.2 : ป.3 : ป.4 : ป.5 : ป.6 : มัธยม>>>


อบรมพัฒนาครูเรื่อง "ระบบการมารับบริการทางจิตเวชที่โรงพยาบาลศิริราช
และการคัดกรองภาวะสมาธิสั้นในนักเรียน 
โดยใช้แบบคัดกรอง THASS"
โดย ท่านคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช   ณ  ห้องประชุม2
  วันที่ 8 พฤษภาคม  2560 <<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>

กิจกรรมไหว้ครู  ประจำปี  2560
  วันที่ 15   มิถุนายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง1  :  กล้อง 2 :  กล้อง  3>>>

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา:โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
เรื่องEffectivePresentation : การออกแบบและสร้างสไลด์
ประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
   ณ  ห้องประชุม2 วันที่ 9  มิถุนายน  2560 <<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
ประจำปีงบประมาณ  2560  ครั้งที่ 1
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  วันที่ 21   มิถุนายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน   ประจำปี  2560
  วันที่ 15   มิถุนายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
  วันที่ 26   มิถุนายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย
  วันที่ 22   มิถุนายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

วันต่อต้านยาเสพติด
  วันที่ 26   มิถุนายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

รับการประเมินภายใน
  วันที่ 27   มิถุนายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

การพัฒนาครู  เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วยโปรแกรม Aurasma ครั้งที่ 1
  วันที่ 29   มิถุนายน  2560 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องคอมพิวเตอร์1   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา  2560
  วันที่ 28   มิถุนายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>   กล้องเพิ่ม 

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2560
วันที่ 30 มิถุนายน  2560 <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2560
วันที่ 30 มิถุนายน  2560 <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

 

ต้อนรับคณะนิเทศการสอนและเก็บข้อมูล จากมหาวิทยาลยขอนแก่น
วันที่ 5 กรกฎาคม  2560 <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

 


กลับหน้าแรก